Regulamin

REGULAMIN STUDIA SOFiT

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.2016 r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron. Studio SOFiT świadczy usługi sportowo – rekreacyjne z zakresu zajęć i ćwiczeń fitness, fizjoterapii i dietetyki na rzecz Klientów indywidualnych oraz firm.

I. Członkostwo/ karnety/ rezerwacje

 1. Członkiem Studia może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Studia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Dokumentem zaświadczającym o członkostwie i prawie do korzystania zusług Studia jest ważny karnet. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy, na okres przypisany w zależności od jego rodzaju.
 3. Klient posiadający ważny karnet fitness Studia SOFiT, może dokonywać rezerwacji zajęć i treningów osobiście w Studiu, telefonicznie, mailowo lub on-line poprzez strefę Klienta na stronie internetowej.
 4. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, treningu lub terapii nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane.
 5. Klient który zapisze się na zajęcia grupowe, trening lub terapię i nie odwoła swojej nieobecności traci prawo do wykorzystania go winnym terminie. Rezygnacja z karnetu jest możliwa i jest rozpatrywana indywidualnie, po wcześniejszym pisemnym wniosku złożonym przez Klienta.
 6. Warunki korzystania ze Studia SOFiT dla firm zawierane będą w odrębnych umowach.
 7. Studio obecnie nie akceptuje kart systemów zewnętrznych takich jak: FITPROFIT, BENEFIT SYSTEMS, OK SYSTEM, FIT FLEX.
 8. Klienci są zobowiązani do okazywania swojego karnetu za każdym razem gdy pojawiają się w Studiu.
 9. Studio ma prawo odmówić wejścia, o ile Klient nie okaże ważnego karnetu.
 10. Studio wydaje Klientowi z ważnym karnetem kartę członkowską. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony. Koszt wydania nowej karty wynosi 20 zł (brutto).
 11. Każdy karnet ma charakter imienny i nie może być odstępowany innym osobom.
 12. Studio wystawia paragony fiskalne oraz na żądanie klienta faktury nakwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług.
 13. Z usług Studia można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień we wszystkie dni po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu treningu. Klient Studia jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie niedopuszczalne jest wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 14. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać pięciu osób.
 15. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania treningu indywidualnego jeśli z przyczyn niezależnych trener nie może stawić się na nim i jeśli Studio nie jest w stanie zastąpić go innym trenerem – w takiej sytuacji ustala się nowy termin treningu, gdyż Klient zachowuje do niego prawo.

II. Godziny prowadzenia działalności

 1. Studio SOFiT jest czynne we wszystkie dni roku kalendarzowego – z wyjątkiem dni ustalonych jako ustawowo wolne tj. świąt kościelnych i państwowych. W tych przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów.
 2. Zarządzający Studiem może podjąć decyzję o jego otwarciu w niektóre z dni wolnych ustawowo – wtedy informacja taka będzie dostępna dla Klientów na stronie internetowej, facebooku oraz w siedzibie Studia.
 3. Godziny otwarcia są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Najwcześniej treningi i terapie rozpoczynają się o godz.6.00 a kończą najpóźniej o godz. 23.00 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu. Jeśli Klient chce skorzystać z usług Studia musi wcześniej zarezerwować termin. Studio zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na zajęcia i treningi ze wskazaniem terminów dokonywania takich zapisów – usprawni to dobór terminów dla trenerów i fizjoterapeutów.
 4. Na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych a także na podstawie decyzji wydanych przez stosowne władze lub z powodu siły wyższej Studio będzie zamknięte. W takiej sytuacji gdy zamknięcie jest zaplanowane. Studio powiadomi o tym Klientów z pięciodniowym wyprzedzeniem umieszczając w siedzibie w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację (informacja będzie również dostępna na stronie internetowej i facebooku).
 5. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Studia zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Studio było nieczynne.

III. Zdrowie/ bezpieczeństwo/ higiena

 1. Studio Sofit wyposażone jest w szatnie damską i męską oraz węzły sanitarne (natryski i wc) w celu zapewnienia Klientom komfortu higienicznego w czasie i po treningu.
 2. Ubrania i rzeczy osobiste na czas treningu lub terapii należy pozostawić w szatni w zamykanej na klucz szafce. Studio Sofit nieponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy pozostawione w szatni przez Klientów. Za zgubienie kluczyka do szatni Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 20 zł.
 3. Każda osoba w trosce o swoje bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z zajęć oferowanych przez Studio powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia ćwiczący powinien poinformować instruktora o wszelkich chorobach i dolegliwościach przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia. Studio i trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe w obiekcie.
 5. Klient Studia korzysta z jego usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod jego adresem żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia chyba, że zostało to spowodowane ewidentną winą personelu Studia.
 6. Wykorzystanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Studia powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami i zachowaniem bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Treningi w Studiu odbywają się w obuwiu sportowym, zmiennym – z czystą podeszwą – obuwie w którym się przyszło zostaje w szatni – chyba, że instruktor prosi o ćwiczenie bez obuwia.
 8. Wszystkie osoby korzystające z usług Studia zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Studia z winy ćwiczącego odpowiada on sam.
 9. W pomieszczeniach Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz handlu w/w używkami.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie Studia w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Studio wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, które w jakikolwiek sposób będzie naruszało jego prywatność i Klient zgłosi ten fakt właścicielom Studia wówczas Studio zobowiązuje się do wycofania zdjęcia, reklamy możliwie w jak najszybszym terminie. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Studia mają zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych o Studiu i prowadzonej w nim działalności i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie bez zgody Studia jest zabronione.
 11. W zakresie nie uregulowanym zapisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pobierz regulamin

© 2019 Sofit Studio
Created by E-surf