Regulamin

REGULAMIN STUDIA SOFiT

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2016 r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron.
Studio SOFiT świadczy usługi z zakresu zajęć sportowych i ćwiczeń fitness, treningu personalnego z wykorzystaniem elektrostymulacji (EMS), fizjoterapii i dietetyki na rzecz Klientów indywidualnych oraz firm.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE Studia SOFiT

 

I. Członkostwo/ rezerwacje

 1. Członkiem Studia może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Studia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Klient Studia SOFiT może dokonywać rezerwacji zajęć i treningów – osobiście w studio, telefonicznie, mailowo lub on-line poprzez strefę Klienta na stronie internetowej.
 3. Rezerwację można odwołać najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć, treningu lub terapii – nieodwołane zajęcia uznaje się za wykorzystane.
 4. Klient który zapisze się na zajęcia grupowe, trening lub terapię i nie odwoła swojej nieobecności – traci prawo do wykorzystania go w innym terminie.
 5. Warunki korzystania ze Studia SOFiT dla firm zawierane będą w odrębnych umowach.
 6. Studio obecnie nie akceptuje kart systemów zewnętrznych takich jak: FITPROFIT, BENEFIT SYSTEMS, OK SYSTEM, FIT FLEX.
 7. Studio wystawia paragony fiskalne oraz na żądanie Klienta faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług.
 8. Klient Studia jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie – niedopuszczalne jest wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 9. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać pięciu osób.
 10. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania treningu indywidualnego jeśli z przyczyn niezależnych trener nie może stawić się na nim i jeśli Studio nie jest w stanie zastąpić go innym trenerem – w takiej sytuacji ustala się nowy termin treningu, gdyż Klient zachowuje do niego prawo.

II. Godziny prowadzenia działalności

 1. Studio SOFiT jest czynne od godziny 06.00 do 23.00 we wszystkie dni roku kalendarzowego – z wyjątkiem dni ustalonych jako ustawowo wolne tj. świąt kościelnych i państwowych.
 2. Godziny otwarcia są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań Klientów.
 3. Najwcześniej treningi i terapie rozpoczynają się o godz. 6.00 a kończą najpóźniej o godz. 23.00 po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu.
 4. Aby skorzystać z usług Studia Klient musi wcześniej zarezerwować termin.
 5. Studio zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze zapisy na zajęcia i treningi ze wskazaniem terminów dokonywania takich zapisów – usprawni to dobór terminów dla trenerów i fizjoterapeutów.
 6. Na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych a także na podstawie decyzji wydanych przez stosowne władze lub z powodu siły wyższej Studio będzie zamknięte. W takiej sytuacji – gdy zamknięcie jest zaplanowane – Studio powiadomi o tym Klientów z pięciodniowym wyprzedzeniem umieszczając w siedzibie – w miejscu ogólnodostępnym – stosowną informację ( informacja będzie również dostępna na stronie internetowej i facebooku).
 7. Jednocześnie umowa o korzystanie z usług Studia zostanie automatycznie przedłużona o ilość dni w jakich Studio było nieczynne.

III. Zdrowie/ bezpieczeństwo/ higiena

 1. Studio Sofit wyposażone jest w szatnie – damską i męską – oraz węzły sanitarne (natryski i wc) w celu zapewnienia Klientom komfortu higienicznego w czasie i po treningu. Ubrania i rzeczy osobiste na czas treningu lub terapii należy pozostawić w szatni w zamykanej na klucz szafce.
 2. Studio Sofit nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy pozostawione w szatni przez Klientów.
 3. Za zgubienie kluczyka do szatni Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 20zł.
 4. Każda osoba – w trosce o swoje bezpieczeństwo – przed rozpoczęciem korzystania z zajęć oferowanych przez Studio powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć wiczący powinien poinformować trenera o wszelkich chorobach i dolegliwościach.
 6. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 7. Studio i trenerzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe w obiekcie.
 8. Klient Studia korzysta z jego usług na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod jego adresem żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia – chyba, że zostało to spowodowane ewidentną winą personelu Studia.
 9. Wykorzystanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Studia powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami i zachowaniem bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 10. Treningi w Studiu odbywają się w obuwiu sportowym, zmiennym – z czystą podeszwą – obuwie w którym się przyszło zostaje w szatni.
 11. Wszystkie osoby korzystające z usług Studia zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach. Za wszelkie szkody powstałe na terenie Studia z winy ćwiczącego odpowiada on sam.
 12. W pomieszczeniach Studia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia oraz handlu w/w używkami.
 13. Studio zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie Studia w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Studio wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
 14. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć Studia mają charakter informacyjny i służą wyłącznie do celów informacyjnych o Studio i prowadzonej w nim działalności i wykorzystywanie ich przez osoby trzecie bez zgody Studia jest zabronione.
 15. W zakresie nie uregulowanym zapisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
© 2020 Sofit Studio
Created by E-surf